ORAVA VILLAGE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Vážený zákazník,

nižšie nájdete všeobecné obchodné podmienky a ubytovací poriadok.

Prevádzkovateľ penziónu Orava Village:

Názov spoločnosti: Orava Village, s.r.o.

IČO: 51917581

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 136431/B (ďalej ako „Prevádzkovateľ“)

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Orava Village, s.r.o.
Na Hrebienku 20
811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Slovensko
IČO: 51917581
DIČ: 2120834463
IČ DPH: SK2120834463

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na ubytovacie ako aj na všetky služby poskytované prevádzkovateľom penziónu.

1.2 Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pred uskutočnením rezervácie. Prevádzkovateľ penziónu si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke prevádzkovateľa penziónu. Pokiaľ klient nesúhlasí s niektorými ustanoveniami týchto VOP, prevádzkovateľ penziónu ho žiada, aby nevyužíval služby prevádzkovateľa penziónu. Potvrdením rezervácie klient vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito VOP.

1.3 Individuálne a špeciálne obchodné prípady nie sú súčasťou týchto zverejnených VOP.

 

2. REZERVÁCIE, ZMLUVY A HOTELOVÉ SLUŽBY

2.1 Rezerváciu je možné vykonať telefonicky, mailom, vyplnením rezervačného formulára na internetovej stránke penziónu, alebo osobne v prevádzke penziónu.

2.2 V prípade telefonickej a emailovej rezervácie, ako aj v prípade rezervácie cez rezervačný formulár, penzión zašle ponuku rezervácie na email, ktorý poskytol klient. Pokiaľ klient na ponuku od hotela do 24 hodín neodpovie, viazanosť penziónu poskytnúť službu klientovi zaniká.

2.3 Zmluva vzniká písomným potvrdením rezervácie zo strany penziónu a má váhu zmluvy. Ústna dohoda alebo potvrdenie rezervácie nemá váhu zmluvy.

2.4 Každý ubytovaný hosť je povinný dodržiavať ubytovací poriadok penziónu, ako aj VOP penziónu, a vytvorením rezervácie dáva hosť súhlas, že sa oboznámil s ubytovacím poriadkom ako aj so VOP penziónu a v plnej miere s nimi súhlasí.

2.5 Ak to nie je z povahy veci vylúčené, platia ustanovenia tohto článku VOP aj pre ubytovacie podmienky skupín, s tým, že ubytovaný hosť a osoba, ktorá vykonala skupinovú rezerváciu zodpovedajú za záväzky voči penziónu spoločne a nerozdielne a počas doby ubytovania dodržujú ubytovací poriadok penziónu.

 

3. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

3.1 Za ubytovanie a poskytnuté služby je klient povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom penziónu. Nezmluvný hosť platí za pobyt vždy pri nástupe na ubytovanie na základe predloženia účtu resp. faktúry spolu s vyúčtovaním poskytnutých záloh zo strany klienta. Pri pobyte dlhšom ako sedem dní je klient povinný uhradiť zálohu za pobyt vo výške 100% a doplatiť za pobyt a prípadné ďalšie služby a konzumácie pri ukončení pobytu, pokiaľ sa penzión s klientom nedohodol inak. Účet resp. faktúra za pobyt je splatná pri jej predložení klientovi.

3.2 Aktuálne ceny penziónu za poskytované izby a služby a cenník nápojov sú prístupné na recepcií penziónu.

3.3 Penzión, ako poskytovateľ služieb má právo zverejnené ceny zmeniť, pričom nadobúdajú platnosť momentom zverejnenia na webovej stránke penziónu.

3.4 V prípade, že platba za objednanú službu nebude uhradená v termíne, penzión má právo zrušiť rezerváciu a tým aj odstúpiť od zmluvy. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté Storno poplatky, ktoré sú uvedené v bode č.4.

 

4. STORNO PODMIENKY (PODMIENKY ZRUŠENIA REZERVÁCIE)

4.1 Penzión je oprávnený účtovať storno poplatky vopred objednaných dohodnutých služieb v prípade, že hosť zruší svoju rezerváciu pobytu alebo objednanej služby, alebo jej časti. Oznámenie zrušenia rezervácie pobytu, služby, alebo jej časti penzión prijíma iba písomnou formou. Penzión je oprávnený účtovať zrušenie rezervácie aj v prípade, že hosť zrušenie neoznámi penziónu. Penzión účtuje storno poplatky podľa nasledovných pravidiel:
zrušenie pobytu, služby, alebo jej časti viac ako 28 dní pred nástupom na pobyt alebo čerpaním služby bez poplatku
zrušenie pobytu, služby, alebo jej časti 28 až 15 dní pred nástupom na pobyt alebo čerpaním služby je storno poplatok 50 % z ceny ubytovania a objednaných služieb
zrušenie pobytu, služby, alebo jej časti menej ako14 až 1 deň pred nástupom na pobyt alebo čerpaním služby je storno poplatok 100 % z ceny ubytovania a objednaných služieb

 

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

5.2 Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto VOP.

5.3 Klient pri potvrdení rezervácie vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať. Prevádzkovateľ penziónu si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením zmenených VOP na internetovej stránke prevádzkovateľa penziónu a v priestoroch penziónu a na recepcii.

5.4 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.10.2020